PDA

Xem bản đầy đủ : TRÀ VINH 1. Công tác đo vẽ chi tiết bản đồ trên cạn năm 2006
 2. Công tác thăm dò vật lý địa chấn trên cạn năm 2006
 3. Bảng giá ca máy tỉnh Trà Vinh năm 2006
 4. Thuyết minh và quy định áp dụng đơn giá khảo sát tỉnh Trà Vinh năm 2006
 5. Bảng giá vật liệu đến hiện trường Trà Vinh năm 2006
 6. QĐ 07 công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Trà Vinh tháng 7/2014
 7. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2014 tỉnh Trà Vinh
 8. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2014 tỉnh Trà Vinh
 9. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2014 tỉnh Trà Vinh
 10. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2014 tỉnh Trà Vinh
 11. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2014 tỉnh Trà Vinh
 12. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2014 tỉnh Trà Vinh
 13. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2014 tỉnh Trà Vinh
 14. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2014 tỉnh Trà Vinh
 15. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2014 tỉnh Trà Vinh
 16. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2014 tỉnh Trà Vinh
 17. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2014 tỉnh Trà Vinh
 18. Thông tin lập dự toán tỉnh Trà Vinh 2013 phần Sửa đổi và bổ sung
 19. Thuyết minh đơn giá Trà Vinh năm 2013 theo các quyết định số 2162,2163,2164/QĐ-UBND
 20. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2014 tỉnh Trà Vinh
 21. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2015 tỉnh Trà Vinh
 22. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2015 tỉnh Trà Vinh
 23. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2015 tỉnh Trà Vinh
 24. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2015 tỉnh Trà Vinh
 25. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2016 tỉnh Trà Vinh
 26. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2016 tỉnh Trà Vinh
 27. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2016 tỉnh Trà Vinh
 28. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2016 tỉnh Trà Vinh
 29. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2016 tỉnh Trà Vinh
 30. Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh theo quyết định số 447 và 448/QĐ-UBND ngày 6/4/2015
 31. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2016 tỉnh Trà Vinh
 32. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2016 tỉnh Trà Vinh
 33. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2016 tỉnh Trà Vinh
 34. Đơn giá xây dựng công trình 2067/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh Trà Vinh
 35. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2016 tỉnh Trà Vinh
 36. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2016 tỉnh Trà Vinh
 37. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2016 tỉnh Trà Vinh
 38. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2016 tỉnh Trà Vinh
 39. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2017 tỉnh Trà Vinh
 40. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2017 tỉnh Trà Vinh
 41. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2017 tỉnh Trà Vinh
 42. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2017 tỉnh Trà Vinh
 43. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2017 tỉnh Trà Vinh
 44. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2017 tỉnh Trà Vinh
 45. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2018 tỉnh Trà Vinh
 46. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2018 tỉnh Trà Vinh
 47. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2018 tỉnh Trà Vinh
 48. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2018 tỉnh Trà Vinh
 49. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2018 tỉnh Trà Vinh
 50. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2018 tỉnh Trà Vinh
 51. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2018 tỉnh Trà Vinh
 52. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2018 tỉnh Trà Vinh
 53. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2018 tỉnh Trà Vinh
 54. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2019 tỉnh Trà Vinh
 55. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2019 tỉnh Trà Vinh
 56. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2019 tỉnh Trà Vinh
 57. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 04 năm 2019 tỉnh Trà Vinh
 58. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2019 tỉnh Trà Vinh
 59. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2019 tỉnh Trà Vinh
 60. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2019 tỉnh Trà Vinh
 61. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2019 tỉnh Trà Vinh
 62. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 09 năm 2019 tỉnh Trà Vinh
 63. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2019 tỉnh Trà Vinh