PDA

Xem bản đầy đủ : VĨNH LONG 1. QĐ 398 hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu tỉnh Vĩnh Long năm 2012
 2. Đơn giá lắp đặt tỉnh Vĩnh Long năm 2007
 3. QĐ số 01/2009 ban hành bộ đơn giá chuyên ngành đô thị tỉnh Vĩnh Long năm 2009
 4. Bảng giá ca máy tỉnh Vĩnh Long năm 2012
 5. QĐ 155 công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long tháng 6-2014
 6. Công văn 1126/SXD-KTTH của SXD Vĩnh Long ( ngày 20/12/2012)
 7. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2014 tỉnh Vĩnh Long
 8. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2014 tỉnh Vĩnh Long
 9. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2014 tỉnh Vĩnh Long
 10. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2014 tỉnh Vĩnh Long
 11. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2014 tỉnh Vĩnh Long
 12. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2014 tỉnh Vĩnh Long
 13. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2014 tỉnh Vĩnh Long
 14. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2014 tỉnh Vĩnh Long
 15. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2014 tỉnh Vĩnh Long
 16. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2014 tỉnh Vĩnh Long
 17. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2015 tỉnh Vĩnh Long
 18. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2015 tỉnh Vĩnh Long
 19. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2015 tỉnh Vĩnh Long
 20. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2015 tỉnh Vĩnh Long
 21. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2015 tỉnh Vĩnh Long
 22. Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND bổ sung điều chỉnh giá nhân công,máy tỉnh Vĩnh Long
 23. Công văn 634/SXD-KTTH điều chỉnh giá nhân công,máy theo TT04/2010 tại tỉnh Vĩnh Long
 24. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2015 Tỉnh Vĩnh Long
 25. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2016 Tỉnh Vĩnh Long
 26. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2016 Tỉnh Vĩnh Long
 27. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2016 Tỉnh Vĩnh Long
 28. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2016 Tỉnh Vĩnh Long
 29. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2016 Tỉnh Vĩnh Long
 30. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2016 Tỉnh Vĩnh Long
 31. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2016 Tỉnh Vĩnh Long
 32. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2017 Tỉnh Vĩnh Long
 33. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2017 Tỉnh Vĩnh Long
 34. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2017 Tỉnh Vĩnh Long
 35. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2017 Tỉnh Vĩnh Long
 36. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2017 Tỉnh Vĩnh Long
 37. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2017 Tỉnh Vĩnh Long
 38. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2017 Tỉnh Vĩnh Long
 39. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2017 Tỉnh Vĩnh Long
 40. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2017 Tỉnh Vĩnh Long
 41. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2018 Tỉnh Vĩnh Long
 42. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2018 Tỉnh Vĩnh Long
 43. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2018 Tỉnh Vĩnh Long
 44. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2018 Tỉnh Vĩnh Long
 45. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2018 Tỉnh Vĩnh Long
 46. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2018 Tỉnh Vĩnh Long
 47. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2018 Tỉnh Vĩnh Long
 48. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2018 Tỉnh Vĩnh Long
 49. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2019 Tỉnh Vĩnh Long
 50. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2019 Tỉnh Vĩnh Long
 51. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2019 Tỉnh Vĩnh Long
 52. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 04 năm 2019 Tỉnh Vĩnh Long
 53. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2019 Tỉnh Vĩnh Long
 54. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2019 Tỉnh Vĩnh Long
 55. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2019 Tỉnh Vĩnh Long
 56. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2019 Tỉnh Vĩnh Long