Không có file đơn giá chi tiết kèm theo như các quý trước bạn ơi!