Bảng 2 chắc chắn thiếu giá nhân công hiện tại hoặc bạn chưa tính lại giá nhân công hoặc bù giá nhân công