Giá đâu bạn ơi sao đưa Công văn lại thiếu bảng giá .. Ad page xem điều chỉnh bổ sung giá cho phần mềm giùm nhé