Công văn Số: 786/CBLS/XD- TC ngày 29 tháng 09 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Tỉnh Tuyên Quang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Tuyên Quang.
Giá...