Công văn Số: 10/CBLS-XD-TC ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Kon Tum về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2016 từ ngày 01/010/2016 đến ngày 31/010/2016 trên địa...