Cho mình hỏi giá nhiên liệu, năng lượng đưa vào tính toán trong QĐ 5911 là bao nhiêu