Công văn Số: 1657/CBLS-SXD-STC ngày 15 tháng 07 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính và Xây Dựng Đồng Nai về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Giá đã bao...