Hiện tại thì phần Bảo hiểm người dùng tự nhập a nhé, do quy định mới (329/2016/TT-BTC) có rất nhiều cấp độ tra cứu nên Dự toán F1 chưa hỗ trợ được theo quy định này.