Như tiêu đề đã đề cập nhờ Admin update thêm QĐ 510/QĐ - UBND của Thành phố Hà Nội vào phần đơn giá Hà Nội về phần định mức duy trì hệ thống thoát nước thải.
Xin cảm ơn!!!!!!
Trân trọng!!!!!!!!!!!!!