Công văn Số: 07/2016/CBGVL-LS ngày 01 tháng 08 năm 2016 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Nam Định về việc công bố mức giá bình quân tối đa vật liệu xây dựng – thiết bị đến hiện trường xây lắp tỉnh...