Công văn số 1216/SXD-KT ngày 31 tháng 08 năm 2017 của Sở Xây dựng Đắk Nông về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7+8 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Giá chưa có thuế giá trị gia tăng và...