Công văn Số: 900/SXD-KTTH ngày 05 tháng 04 năm 2016 của Sở Xây Dựng Bình Thuận về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia...