Theo mình thì hồ sơ mời thầu được lập dựa trên hồ sơ thiết kế thi công được phê duyệt bởi chủ đầu tư thì mới đủ cơ sở pháp lý cho giai đoạn mời thầu và khi thi công. Nếu dự toán đã thay đổi so với dự...