HƯỚNG DẪN LẬP VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH:
http://www.mediafire.com/view/hp8r32ljdpnxyd1/TT04-2010-BXD_HD_lap_va_quan_ly_CP_DTXD_CT.pdf