Tại Nhật Bản, định mức và giá xây dựng được thống nhất quản lý trên toàn quốc bởi Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch (MLIT). Ở Trung Quốc, việc quản lý này cũng được thực hiện theo hình thức...