Công bố kèm theo văn bản số 3000 XD- QLHDXD ngày 19/05/2015 của sở xây dựng tỉnh Gia Lai áp dụng từ ngày 15/05/2015 thay thế cho bảng giá máy thi công xây dựng công trình đã công bố kèm theo công văn...