Công văn Số: 52/QĐ-SXD ngày 08 tháng 05 năm 2017 của Sở Xây Dựng Tiền Giang về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 1,2,3 và quý I năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

https://drive.google.com/open?id=0B7...0tNenAwQkFDWU0