Điều 1. Công bố đính chính bộ Đơn giá Xây dựng công trình - Phần Khảo sát được ban hành kèm theo Quyết định số 1175/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, cụ thể như sau:

1. Dự toán khảo sát xây dựng công trình phải được lập theo bộ Đơn giá Xây dựng công trình – Phần Khảo sát đính kèm Quyết định này.

2. Trong giai đoạn chưa có Định mức thay thế, các công tác khảo sát (công tác thí nghiệm trong phòng) không có trong bộ Đơn giá Xây dựng công trình – Phần Khảo sát đính kèm thì được tiếp tục sử dụng bộ Đơn giá Xây dựng công trình – Phần Khảo sát được ban hành kèm theo Quyết định 1175/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang để lập dự toán khảo sát xây dựng công trình.

Điều 2. Hiệu lực thi hành:

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Xử lý chuyển tiếp

- Đối với các gói thầu đã có kết quả lựa chọn nhà thầu thì không điều chỉnh dự toán theo đơn giá đính kèm Quyết định này.

- Đối với các gói thầu chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu thì chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh dự toán trình thẩm định, phê duyệt lại dự toán theo đơn giá đính kèm Quyết định này.

Name:  472.2017_khao sat_an giang_dutoanf1.com_001.jpg
Views: 2495
Size:  64.2 KB
Name:  472.2017_khao sat_an giang_dutoanf1.com_002.png
Views: 2444
Size:  88.6 KB