Ngày 07/3/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 194/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – phần khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Công bố bộ đơn giá xây dựng công trình - phần khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi kèm theo quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng xác định dự toán chi phí khảo sát trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 07/3/2017 và thay thế quyết định số 544/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình - phần khảo sát trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Name:  194.2017_khao sat_quang ngai_dutoanf1.com_001.jpg
Views: 3124
Size:  82.8 KB
Name:  194.2017_khao sat_quang ngai_dutoanf1.com_002.png
Views: 2942
Size:  87.7 KB