Quyết định số 555/QĐ-BXD ngày 19/6/2017 của Bộ Xây dựng về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ.; Tải văn bản: http://www.moc.gov.vn/c/document_lib...703&name=66001