Ngày 26/05/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành quyết định số 1312/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thái Nguyên gồm 04 tập:

Tập 1: Đơn giá xây dựng công trình – Phần Xây dựng: theo các bộ định mức 1776/1091/1172/588

Tập 2: Đơn giá xây dựng công trình – Phần Lắp đặt: theo các bộ định mức 1777/1173/587

Tập 3: Đơn giá xây dựng công trình – Phần Khảo sát: theo bộ định mức 1354/2016

Tập 4: Phụ lục bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình: theo định mức hao phí 1134/2015

Toàn bộ dữ liệu theo quyết định số 1312/QĐ-UBND đã được cập nhật đầy đủ, chính xác vào Phần mềm Dự toán F1Văn bản gốc quyết định số 1312/QĐ-UBND