Ngày 26/05 tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Hội thảo “Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, với sự tham gia của nhiều bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, các hiệp hội và hội nghề nghiệp, các trường đại học, viện nghiên cứu và các chuyên gia.

Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh cho biết, định hướng cho việc hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng là sẽ chuyển đổi cơ chế quản lý từ công bố sang ban hành (ban hành áp dụng đối với dự án sử dụng vốn nhà nước, dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư); Đổi mới phương pháp xây dựng và quản lý hệ thống định mức xây dựng và dịch vụ công ích đô thị theo định mức năng suất; Đổi mới quản lý giá xây dựng theo vùng và phù hợp với thị trường, theo điều kiện xây dựng và gắn với kế hoạch triển khai dự án…

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng và chi phí dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đô thị có vai trò quan trọng trong việc quản lý đầu tư xây dựng và phát triển đô thị, là nhân tố cơ bản liên quan đến thất thoát, lãng phí và hiệu quả kinh tế của dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị.

Trong những năm qua, hệ thống định mức và giá xây dựng được cập nhật, bổ sung góp phần quản lý chi phí đầu tư xây dựng phù hợp với từng thời kỳ. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay có nhiều thay đổi về pháp luật xây dựng, sự đa dạng về loại hình đầu tư và nguồn vốn đầu tư, sự phát triển của khoa học công nghệ xây dựng, năng suất lao động thay đổi..., đã đặt ra những yêu cầu phải đổi mới trong công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng, đặc biệt là hệ thống định mức và giá xây dựng.Hiện nay Bộ Xây dựng đang đã có lộ trình và phạm vi triển khai Đề án hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật và giá xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong thời gian ngắn sắp tới.

Việc xây dựng và triển khai Đề án nhằm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TƯ ngày 01/11/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08/11/2016 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TƯ ngày 01/11/2016; Chương trình hành động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2017.Đề án do Vụ Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng là đơn vị chủ trì triển khai và điều phối chính với sự tham gia của các đơn vị, cơ quan thuộc Bộ Xây dựng: Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Thanh tra xây dựng, Cục Phát triển đô thị, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Vụ Pháp chế và Viện Kinh tế xây dựng, cùng các Bộ, ngành: Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông vận tải, Sở Xây dựng TP Hà Nội và TP.HCM.

Theo lộ trình, từ năm 2017-2018, hoàn thiện việc rà soát các định mức cũ hiện có do Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã công bố, hoàn thiện phương pháp xây dựng hệ thống định mức và giá xây dựng phù hợp với thực tiễn Việt Nam và thông lệ quốc tế, thông qua sự hỗ trợ từ chuyên gia Jica. Từ năm 2019-2020, xây dựng hệ thống định mức và giá xây dựng theo phương pháp mới đã hoàn thiện, hướng dẫn sử dụng các tập định mức và giá mới lập.

Được biết, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 193/QĐ-BXD ngày 21/3/2017 về việc thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập cho Đề án.

Theo Trang tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng