Ngày 28/6/2017 Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước công bố Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Phước theo quyết định số 1414/QĐ-SXD và công bố Bộ Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Bình Phước theo quyết định số 1415/QĐ-SXD.

Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Phước gồm 07 tập:

Tập 1: Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng

Tập 2: Đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt

Tập 3: Đơn giá xây dựng công trình - Phần Khảo sát

Tập 4: Đơn giá xây dựng công trình - Phần Sửa chữa

Tập 5: Đơn giá xây dựng công trình Bưu chính viễn thông

Tập 6: Đơn giá thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng

Tập 7: Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình


Bộ Đơn giá Dịch vụ công ích đô thị tỉnh Bình Phước gồm 04 tập:


Tập 1: Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị

Tập 2: Đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị

Tập 3: Đơn giá duy trì cây xanh đô thị

Tập 4: Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị
Văn bản gốc công bố Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Phước theo quyết định số 1414/QĐ-SXD

Văn bản gốc công bố Bộ Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Bình Phước theo quyết định số 1415/QĐ-SXD