Video chia sẻ với mục đích giúp các bạn đồng nghiệp có cái nhìn đúng hơn về việc thực hiện tiếp các dự án đã được phê duyệt trước ngày Nghị định số 32/2015/NĐ-CP có hiệu lực (10 tháng 5 năm 2015 ) trong công tác quản lý chi phí của công trình (xác định dự toán xây dựng, dự toán điều chỉnh bổ sung, điều chỉnh tổng mức đầu tư XD, điều chỉnh dự toán xây dựng, …)

Người trình bày: Th.s Vũ Ngọc Phương - Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây Dựng


File bài giảng đính kèm để mọi người có thể in ra để đọc