Quy định về phụ cấp khu vực cho các phường, xã, huyện, thị trấn, thị xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn kèm theo công bố 113/SXD-KTTH ngày 10 tháng 03 năm 2011 của Sở Xây Dựng tỉnh Bắc Kạn:

http://www.mediafire.com/view/rpw2nm...toanf1.com.pdf