- Ăn ít

- Nói nhiều

- Làm nhiều

- Lâu chết

- Miệng kêu: tien tien