Công văn Số: 949/CBLS/XD- TC ngày 14 tháng 06 năm 2017 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Tỉnh Tuyên Quang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3+4 năm 2017 trên địa bàn Tỉnh Tuyên Quang.
Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và chưa tính chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp.

https://drive.google.com/open?id=0B7...jJfQlBlSUtSa1U