Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long tháng 1 năm 2015 ban hành theo công văn số 80/CB.LS ngày 13/2/2014 của Liên sở Tài chính xây dựng UBND tỉnh Vĩnh Long.
http://www.mediafire.com/view/yk86ix...toanf1.com.pdf