Hướng dẫn 645/SXD-QLHĐXD ngày 25/11/2013 về việc lập và điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2014 trên địa bàn tỉnh Gia Lai:

http://www.mediafire.com/view/bayqm7...toanf1.com.pdf