Công văn Số: 1628/CBLS-SXD-STC ngày 12 tháng 06 năm 2017 của Liên Sở Xây Dựng và Tài Chính Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tháng 5 năm 2017.
Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp.
Bảng giá các loại vật liệu xây dựng thông báo trên là giá bán lẻ phổ biến trên thị trường thành phố Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu và các huyện được tính bình quân tại thị trường trong tháng để các đơn vị, tổ chức tham khảo trong quá trình xác định giá xây dựng.
Bảng giá các loại vật liệu xây dựng thông báo trên đây là giá bán lẻ phổ biến trên thị trường thành phố Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu và xác huyện được tính bình quân tại thị trường trong tháng để các đơn vị, tổ chức tham khảo trong quá trình xác định giá xây dựng.

https://drive.google.com/open?id=0B7...jVzbHFRR0JMTWM