Sao trong dự toán của tỉnh Yên Bái lại không cập nhật thông báo giá của năm 2017 nhỉ. Một số mã dự toán bị sai