Công văn Số: 347/CB-LS ngày 16 tháng 08 năm 2017 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Đồng Tháp về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2017 trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp.
Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp.

https://drive.google.com/open?id=0B7...nFtbHNUUFJaSFU