Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng theo lương tối thiểu quy định tại nghị định 70/2011/NĐ-CP:

http://www.mediafire.com/view/he64rg..._toan_dien.pdf