Công văn số 1216/SXD-KT ngày 31 tháng 08 năm 2017 của Sở Xây dựng Đắk Nông về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7+8 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Giá chưa có thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến trung tâm huyện và thị xã Gia Nghĩa. Bảng giá để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo vào việc xác định giá xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn Tỉnh Đắk Nông.

https://drive.google.com/open?id=0B7...3Z3SnhDTXZOQVU