Văn bản 1420/UBND-KTN ban hành ngày 10/4/2015 về xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo theo TT01/2015/TT-BXD:

http://www.mediafire.com/view/w1q5vk..._nhan_cong.pdf