Văn bản số 4672/UBND-KT1 ban hành ngày 19/12/2011 về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/10/2011 tỉnh Phú Thọ:

http://www.mediafire.com/view/djdc25...%E1%BB%83u.pdf