Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giảm giá dầu từ 15 giờ 30 ngày 04.6.2015; Tải văn bản: http://www.petrolimex.com.vn/nd/thon...04-6-2015.html