Công văn Số: 370/CB-LS ngày 15 tháng 09 năm 2017 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Đồng Tháp về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2017 trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp.

Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp.
https://drive.google.com/open?id=1Dh...w1FJT1vt6ZUmTA