Công văn số 84/TB-UBND ngày 15/05/2015 thông báo về việc triển khai thực hiện Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
http://www.mediafire.com/view/ovpz7y...15_05_2015.pdf