Công văn Số: 2002/CBLS-STC-SXD ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Liên Sở Tài Chính và Xây Dựng Cao Bằng về việc công bố giá gốc vật liệu xây dựng cụm xây dựng Thành phố Cao Bằng thời điểm quý IV năm 2017.

Mức giá trong công bố này là mức giá tối đa để chủ đầu tư tham khảo làm cơ sở tính giá vật liệu đến hiện trường xây lắp, áp dụng để tính đơn giá và là cơ sở để tính bù trừ chi phí vật liệu trong dự toán xây dựng công trình xây dựng.

Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
https://drive.google.com/open?id=1sc...7p5ttAImvz4hdK