Công văn Số: 384/CB-LS ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Đồng Tháp về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2017 trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp.

Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp.

https://drive.google.com/open?id=1uq...EdGwufh3g4NIuD