Công văn số 11/SXD-KTVLXD ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Liên Sở Xây Dựng Trà Vinh về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và thị trấn trung tâm các huyện tỉnh Trà Vinh.

Giá đã có thuế giá trị gia tăng và là giá công bố trên địa bàn TP Trà Vinh chưa tính chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp.

https://drive.google.com/open?id=1LA...FUiSJ_XIW1wQ49