Công văn Số: 2896/TB-LS ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Thái Nguyên về việc công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp công trình trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên tháng 11 năm 2017.

Mức giá các loại vật liệu chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, là mức tối đa để chủ đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xem xét hồ sơ tính toán giá dự toán của các tổ chức tư vấn xây dựng trước khi phê duyệt dự toán công trình xây dựng.
https://drive.google.com/open?id=1gW...oyeI5wGwO2PQTJ