Chỉ thị số 05/CT-BXD ngày 22/12/2017 của Bộ Xây dựng về việc phát động phong trào thi đua “Tổ chức tốt hơn nữa điều kiện sống và làm việc của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động ngành Xây dựng”.; Tải văn bản: http://www.moc.gov.vn/c/document_lib...703&name=72409