Quyết định số 1294/QĐ-BXD ngày 28/12/2017 ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 của Bộ Xây dựng; Tải văn bản: http://www.moc.gov.vn/c/document_lib...703&name=73718