Bạn nào có Văn bản số 4287/EVN-KTSX ngày 12/09/2017 của evn và Văn bản số 7849/EVNCPC-KT ngày 20/09/2017 vủa EVNCPC cho mình xin với.
Cảm ơn nhiều