Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 29/12/2017 công bố suất vốn đầu tư xây dựng và mức chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt; Tải văn bản: http://www.moc.gov.vn/c/document_lib...703&name=74015