Điều chỉnh dự toán công trình trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo nghị định số 103/2012/NĐ-CP của Chính Phủ:

http://www.mediafire.com/view/ca27l3...nh_du_toan.pdf